اختلال در اینترنت

ما در استان زنجان زندگی می‌کنیم که اختلال در اینترنت وجود دارد؛ لطفا مسئولین رسیدگی کنند.

یکی از مخاطبان ما پیامی خواستار رفع اختلال اینترنت در استان زنجان  شده است.

لطفا مسئولین رسیدگی کنند.

پست های مرتبط

پیام بگذارید