عدم رعایت عدالت اجتماعی و اداری برای نیروهای شرکتی تامین اجتماعی

یکی از مخاطبان ما در پیامی خواستار رعایت عدالت اجتماعی و اداری برای نیروهای شرکتی تامین اجتماعی شده است.

تعدادی نیروی شرکتی تامین اجتماعی هستیم که وضعیت بسیار بدی داریم؛ عدالت اجتماعی و اداری برای ما رعایت نمی شود، کار بیشتری نسبت به نیروهای رسمی و پیمانی انجام می دهیم ولی حقوق کمتری به ما تعلق می گیرد؛ با این حال هیچ وقت سرموقع حقوق نمی گیریم.

پست های مرتبط

پیام بگذارید